Project Impact

Project Impact is bedoeld om meer organisaties met een maatschappelijke relevantie bewust te maken van het belang van een impactmeting.

Omdat wij, sinds de start van het project in 2012, geloven dat impact meten de volgende stap is ter stimulans voor sociaal ondernemers en organisaties met een maatschappelijke relevantie. En bovendien dat dit makkelijker en haalbaarder kan en dat een dergelijke meting meer waardevolle opbrengsten heeft voor een organisatie en/of project.

Informeren, leren, interacteren en het uitvoeren van een dergelijke meting zijn de uitgangspunten. Het is namelijk niet meer zo zeer een nice to have alswel langzamerhand een need to have. Niet enkel voor het meten en rapporteren, ook voor de andere voordelen die een dergelijke meting voor jouw organisatie heeft.

Met Project Impact speelt Marguerite Evenaar van Evenaar&Partners in op het belang van het zichtbaar maken van maatschappelijke impact. Via workshops, trainingen en het doorlopen van het complete traject van impact meten, kan Se.Lab je helpen jouw bedrijf of project te waarderen op meer dan alleen financiële gronden. Ook richten we ons op de ontwikkeling van goede voorbeelden van de impact van sociale innovatie in de sectoren zorg, onderwijs, arbeid en cultuur. Zo laat je aan al je belanghebbenden zien waar je voor staat en zorgen we ook dat de kennis gedeeld kan worden. De programmering vind je in de agenda en binnenkort ook alle actuele informatie  op de website van  Se.Lab.

Effectmeting  maakt ons werk en de toegevoegde waarde zichtbaar!
Het klinkt zo simpel. En dat is ook precies de bedoeling.

Weer een nieuwe meetmethode? Ja maar… er is al zoveel!

Waarom weer een nieuw samenwerkingsverband, weer een nieuwe aanpak om impact te meten, er is toch al zoveel op dat gebied?…Ha, precies! Je slaat de spijker op z’n kop.

Er zijn al ontzettend veel instrumenten en methodes ontwikkeld om impact te meten. Zoveel, dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet.

Welke methodieken zijn geschikt voor sociaal ondernemers en organisaties met een maatschappelijke relevantie? Welke (combinatie van) methodes en instrumenten zijn het meest toepasbaar binnen de Nederlandse sector, en welke meetinstrumenten passen bij welke sector?

Die zoektocht zorgt voor onnodige drempels om te starten met het meten van impact. We hebben met Project Impact dan ook niets nieuws aan instrumentarium uitgevonden, terwijl we wél iets nieuws hebben ontwikkeld.

We hebben met Project Impact dan ook niets nieuws aan instrumentarium uitgevonden, terwijl we wél iets nieuws hebben ontwikkeld.

Toolbox voor het meten van social impact binnen Nederlandse context

Wij hebben met Project Impact voor sociaal ondernemers en organisaties met een maatschappelijke relevantie een proces en een toolbox ontwikkeld waarmee je social impact kunt meten. Met daarin combinaties van bestaande meetmethodes en methodieken die het meest geschikt zijn om (social) impact te meten. Getoetst voor iedere afzonderlijke branche – arbeid, zorg, onderwijs en cultuur – binnen de Nederlandse context.

Wat we willen bereiken met Project Impact

De ontwikkelde impact toolbox en het bijbehorende proces is zowel geënt op theorie – gedegen onderzoek van bestaande methodieken – als op de praktijk – hoe pakt dit daadwerkelijk uit in het werkveld. Project Impact is een samenwerkingsverband van onderzoekers, sociaal ondernemers en studenten. Met ons onderzoek naar bestaande methodieken is de door ons ontwikkelde toolbox theoretisch ondergelegd, terwijl we vanuit onze eigen ervaring als sociaal ondernemers de vertaalslag naar de praktijk makkelijk(er) maken. Wij komen uit datzelfde veld, hebben dezelfde bloedgroep.

Afgezien van de druk door externe eisen zien mensen steeds meer het belang van het meten van social impact, ofwel van het aantonen van de effecten die sociale ondernemingen of organisaties met een maatschappelijke relevantie hebben. Al sinds de start van Project Impact in 2012 geloven wij dat impact meten de volgende stap is ter stimulans voor deze groep ondernemers en organisaties. Dat het meten makkelijker en haalbaarder kan en dat een impact- of effectmeting meer waardevolle opbrengsten heeft voor een organisatie en/of project.

Daarom hebben we ook de andere voordelen scherp belicht op de weg naar de uiteindelijke effectmeting en daar iets mee gedaan.

Nevenopbrengsten die het proces van impact meten met zich meebrengt:
• Je organisatie en de processen binnen je organisatie staan op scherp, het helpt je na te denken over je werk, en waar nodig dat te verbeteren.
• De doelgroep is helder, je weet voor wie je het doet.
• Het draagt bij aan het organisatieproces en businessmodel.
• Het levert een schat aan informatie op voor je communicatie richting alle belanghebbenden. Je weet hoe je het moet communiceren met je achterban en stakeholders, hoe je aan je aan de doelgroep en de maatschappij kunt laten zien wat je bijdraagt. Bijvoorbeeld in een jaarverslag.
• Het verbetert de zichtbaarheid van initiatieven op lokaal, provinciaal, nationaal en internationaal niveau.
• Het maakt het mogelijk financiële middelen beter te beheren en in te zetten.
• Je bouwt een beter begrip op van je initiatieven bij het publiek en illustreert de verantwoording die je neemt: het genereert draagvlak en ondersteuning.

Nog steeds zijn er vooroordelen aanwezig, dat de kosten betreft impact meten niet in verhouding staan tot de opbrengst, dat het te moeilijk is en daardoor niet geschikt voor jouw initiatief of onderneming. Hoewel het meten van impact sowieso niet eenvoudig is, is onze insteek om het toegankelijker en makkelijker toepasbaar maken. Met onze methodiek en toolbox volg je een slim proces naar het meten van impact. Het meettraject wordt hiermee niet alleen makkelijker en beter hanteerbaar, maar ook sneller en dus beter betaalbaar. Uiteraard zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de meting.

Ook op het gebied van impact meten, geloven wij in samenwerken. Wij willen niet prediken, er is niet slechts één weg en wij voeren het ook niet voor je uit. We doen het samen! Zo werken wij ook samen met onderzoekers , studenten en andere sociaal ondernemers.

Er is veel op dit gebied en toch werken we aan de verscherping van het proces, de samenwerking, de bundeling van kennis en kracht, de vertaalslag naar de praktijk en de combinatie van (bestaande) meetmethodieken. Wij geloven dat er nog behoefte is aan een dergelijke insteek en aanpak op dit moment.

Ook zetten wij ons in voor de ontwikkeling van Maatschappelijke Business Cases voor elke sector. Van nieuwe ideeën to waardecreatie.
Het team Programma Impact van Se.Lab gaat ervoor!

Achtergrond Project Impact: niet over één nacht ijs gegaan

Eind 2012 startte Project Impact met het onderzoek naar impact meten voor organisaties met een maatschappelijke relevantie. Op eigen kracht, met een enthousiast team van onderzoekers, studenten en sociaal ondernemers in wisselende samenstelling. Samen investeren in impact meten.

Het uitgangspunt was om vanuit een theoretische basis tot een vertaalslag te komen richting de praktijk. Tegelijkertijd gingen we er echter wel van uit dat je die wetenschappelijke basis nodig hebt om impact goed te meten.

We waren er vroeg bij en ontdekten dat impact meten nog best wel in de kinderschoenen stond binnen de Nederlandse context. Onbekend maakt onbemind en we hadden nog wel wat stappen te zetten.

Het onderzoek (van ruim anderhalf jaar) in het kort:

Vanuit het onderzoek van Karen Maas en wat aanvullingen hebben wij in samenwerking met  een studente aan de Erasmus, een eerste onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid, de context waarin en in hoeverre bepaalde methodes gebruikt werden. In het buitenland bleken er nog talloze andere methodes gebruikt te worden en daarvan hebben we een aantal methodes gedestilleerd en uitgebreid beschreven. Daarbij in gedachten de Nederlandse context en toepasbaarheid. Vervolgens keken we ook verder dan het onderzoek van Karen Maas om te bekijken of we methoden gemist hebben die wellicht goed van pas komen.

In het tweede gedeelte van dit onderzoek werden de verschillende methoden naast het proces gelegd. Het proces bestaat uit een aantal workshops / bijeenkomsten om sociale doelstellingen duidelijk te krijgen binnen een organisatie.

Bovendien zijn er vier sectoren aangewezen: arbeid, zorg, onderwijs en cultuur. De keuze voor deze sectoren is op basis van de mate van de aanwezigheid van maatschappelijke problemen die kunnen en worden opgelost door die sociaal ondernemers.

Ontwikkelingssamenwerking heeft al vele bruikbare methodes en we wilden ons juist richten op de impactmeting in Nederland. De vraag of de sector welzijn hierbij optimaal is gerepresenteerd, is een zaak waar we nog nader naar gaan kijken. Welzijn is immers een grens- en sectoroverschrijdend gebied, aangezien de ondernemingen met maatschappelijke relevantie zich richten op het welzijn van mensen en samenleving.

Het uitgangspunt van deze fase van het  onderzoek vormde de vraag: “Welke sectoren passen bij welke methoden en op welk moment in het proces?” Uit deze vraagstelling en ervaringen uit het veld kwamen per sector een aantal methoden, waaruit het proces kan worden opgebouwd.

Er is rekening gehouden met de verschillende doelstellingen die sectoren hebben bij het meten van sociale impact. Deze combinatie van meetmethoden is een voorstel, die aansluit bij de verschillende sectoren uitgaande van beschikbare middelen, doelstellingen en aanvullingen van de methoden samen. Het kan zeer goed mogelijk zijn, dat sommige methoden meer aansluiten dan anderen, waardoor veranderingen en verschuivingen onvermijdelijk zijn. Impact meten blijft ten slotte maatwerk.

Na het onderzoek 

Na het onderzoek hebben wij de beschrijving per sector, omschrijving van de diverse meetmethodes en de toepasbaarheid daarvan in elke sector samengevat en getoetst.

Verdere ontwikkelingen en highlights:

De ontwikkelingen staan niet stil en het belang van impact meten in ons werkveld wordt meer en meer onderstreept. Zo werd in april 2015 het SER-rapport ‘Ontwerpadvies over sociaal ondernemerschap gepubliceerd. Het belang van sociaal ondernemerschap wordt hierin erkend en een van de adviezen in dit rapport betreft het samen investeren in impact meten. En laat dat nu het startpunt zijn vanwaaruit wij in 2012 zijn begonnen. Toeval? Ik denk het niet en we gaan door met de samenwerking op dit gebied te stimuleren, krachten te bundelen en kennis te optimaliseren.

Onze zienswijze wordt dus steeds meer opgepikt, al voelen we ons soms nog steeds als Koning Eenoog in een land der blinden. Waarmee we niets af willen doen aan de sociaal- en maatschappelijk ondernemers of anderen die mooie meetinstrumenten hebben ontwikkeld, wel dat het gesprek erover en de kennis ervan nog wel een verdiepingsslag mag maken, wat ons betreft.

Ons doel is mede een aantal aansprekende voorbeelden (MBC’s) te ontwikkelen als voorbeeld voor de sectoren.

Sinds 1 februari 2015 is Selab het onderkomen vanwaaruit Project Impact draait als programma ‘Impact meten’, met Marguerite Evenaar als lid van de corporatie en trekker van het programma. Selab is een onafhankelijke netwerkorganisatie en duidelijk een partner met dezelfde bloedgroep. Met deze passende samenwerking kan Project Impact verder bloeien en wordt het groter dan de som van de elementen.

Workshops, trainingen en het traject van impact meten

Ook dit jaar zullen we informeren, leren en interacteren met diverse organisaties en ondernemers. Workshops, trainingen en natuurlijk het traject van een onderneming of project per sector om de impactmeting daadwerkelijk uit te voeren.

Professioneel, goed onderbouwd en met een taak om te informeren, leren en interacteren. Action learning zou je het kunnen noemen, waarbij je jouw casus inbrengt, gezamenlijk analyseert, op zoek gaat naar oplossingen en ze toepast.

Check je instapniveau – waar sta jij met jouw organisatie op dit moment?

Instapniveau 1: Training – Toepassen van informatie en toolkit op de eigen organisatie, waarna je verder kan met het meten van impact
Ben je alweer een stapje verder en wil je meer? Volg dan de training. We creëren inzicht in de te nemen stappen, het proces en welke combinatie van methodes je het beste kunt gebruiken voor jouw onderneming of project. Naast het opdoen van kennis over de bruikbare methodes, ga je er zelf ook actief mee aan de slag!

Instapniveau 2: Leertraject – Impact gericht werken
Het leertraject Impact gericht werken omvat een integrale aanpak die op lange termijn en voor alle interventies van de organisaties toepasbaar is.
Deelnemende organisaties gaan een jaar lang aan de slag om impact gericht werken te integreren in hun organisatie en ze krijgen kennis en tools om zelf in de toekomst hun impact te meten.
Zo optimaliseren zijn hun aanpak en hun impact, als ook hun communicatie.

Instapniveau 3: Traject – Het meettraject samen met ons doorlopen
Denk je nu dat jouw organisatie er wel aan toe is om de Impact echt te meten, volg dan het traject, dat hiervoor ontwikkeld is.

Wie

Marguerite Evenaar van Evenaar&Partners als lid van de corporatie Selab en trekker van het Project Impact programma. Initiator en vanaf de start als (mede-)oprichter erbij betrokken. Altijd in samenwerking en al naar gelang het project vorderde in diverse samenwerkingsverbanden.

Selab is sinds 1 februari 2015 het onderkomen vanwaaruit Project Impact draait als programma ‘Impact meten’, met Marguerite Evenaar als lid van de corporatie en trekker van het programma. Selab is een onafhankelijke netwerkorganisatie en duidelijk een partner met dezelfde bloedgroep. Met deze passende samenwerking kan Project Impact verder bloeien en wordt het groter dan de som van de elementen.

Samen met onderzoekers, studenten en sociaal ondernemers professionaliseren we dit programma en rollen het breed uit. 

ONDERZOEKSFASE

Petra Kroon heeft met haar kennis en onderzoekstalent in de eerste fase van dit Project mede een basis gelegd.

Leydi Johana Breuls van Social Profit Consultants heeft zeker haar concrete bijdrage aan Project Impact geleverd. Aan de zijlijn blijft zij betrokken.


Studenten
waren altijd al betrokken bij dit project, in elke fase.

De laatste updates over project Impact

Impact-handelsmissie in Silicon Valley: ‘Meer groei? Dan ook meer impact’

/
Investeerder Warner Philips (Social Impact Ventures) doet voor…

Voor maatschappelijke impact is gezonde financiering een must!

/
Om maatschappelijk impact te kunnen maken is financiering ook…

Projectteam Impact vergroot haar impact!

/
Met de ontwikkeling van een methodiek en proces om als organisatie…
Training 'Impact meten' - Project Impact - Evenaar & Partners

Het geheel is meer dan de som der delen

/
Als je een auto uit elkaar haalt en alle onderdelen op elkaar…