Financiering ophalen voor nieuwe energie, zo doe je dat

Om je slimme ideeën over energie en duurzaamheid te realiseren moet je eerst investeren. Daarvoor kun je aankloppen bij financiers die zich specifiek richten op de energie-transitie en duurzaamheid. Sproutexpert Bert Wams zet je op het goede spoor.

Energiebesparing bij mkb-bedrijven krijgt steeds meer prioriteit als gevolg van het klimaatakkoord van Parijs en de afspraken in het Energieakkoord. De afspraken moeten een betaalbare en schone energievoorziening opleveren. Deze beleidsmaatregelen leveren jou kansen op om hier met producten en diensten op in te spelen. En je draagt ook nog bij aan een betere wereld voor jezelf en je kinderen en kleinkinderen.

Overheidsbeleid biedt kansen

Enkele voorbeelden van beleid waarop je kan inspelen. Betalen voor milieuvervuilend gedagvia een hogere belasting voor het storten en verbranden van afval. Net als in onze omringende landen komt er een kilometerheffing voor vrachtverkeer (‘Maut’).

Duurzame gebouwde omgeving: het kabinet wil de gebouwde omgeving duurzamer maken. Samen met andere overheden gaat zij per regio plannen maken over energiebesparing, bijvoorbeeld via isolatie en duurzaam opwekken van energie via warmtepompen, zonneboilers en geothermische warmte.

Emissieloze auto’s: Het kabinet wil dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Er komen proeven om ervaringen op te doen met alternatieve vormen van vervoer en betaling.

Stimuleren duurzaam goederenvervoer over spoor en water: Er komen speciale maatregelen voor de binnenvaart en spoorwegen om de uitstoot van het toenemende goederenvervoer over de weg te beperken.

Stimuleren CO2 afvang en –opslag en warmteopslag: In de havengebieden in Rotterdam en Amsterdam en het Westland zijn mogelijkheden voor CO2-afvang en -opslag en ook voor gebruik van restwarmte. De Stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie (SDE+ van 3,2 miljard per jaar) past hierbij, zie verderop.

Financieringsbronnen voor energie en duurzaamheid

Als je investeert in milieuvriendelijke en energiebesparende bedrijfsmiddelen, profiteer je van fiscale voordelen via de Belastingdienst. Landelijk voert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) financierings- en subsidieregelingen uit. Regionaal, in provincies, en lokaal, in een aantal grote steden, zijn er energiefondsen. Ook banken en investeerders zijn actief op het thema.

Subsidies en fiscale regelingen

De overheid ondersteunt bedrijven bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Het gaat hier om diverse subsidiemogelijkheden en fiscale regelingen.

Energie-investeringsaftrek (EIA): Fiscaal voordeel bij investeringen in energiebesparende technieken en bedrijfsmiddelen;

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE): Voor een tegemoetkoming in de kosten bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pellet kachels;

Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+: Voor de stimulering van duurzame energieproductie zoals biomassa en zonne- en windenergie.

Er zijn meer subsidies en fiscale regelingen. Gebruik voor een overzicht de Energiesubsidiewijzer voor gebouwen. En voor Fiscaal gunstig investeren Minder belasting betalen en fiscaal gunstig investeren

Financieringsregelingen

Hernieuwbare energie: Ben je bezig met innovatieve projecten die leiden tot (additionele) duurzame energieproductie in 2030? Mogelijk kan je gebruik maken van de subsidie Hernieuwbare Energie.

Garantie Ondernemingsfinanciering Energie Transitie Financieringsfaciliteit: De regeling ondersteunt ondernemers door de inzet van gebundelde expertise en het verstrekken van risicodragend vermogen in de vorm van achtergestelde leningen.

Risico’s dekken aardwarmte: Garantstelling voor ondernemers die investeren in aardwarmteprojecten.

Subsidies energie innovatie Topsector Energie: Voor innovaties, die duurzaam en economische groei aan elkaar koppelen, kom je in aanmerking voor subsidies energie-innovatie van de Topsector Energie.

Demonstratieregeling Klimaattechnologien en -innovaties in Transport: Met de regeling DKTI Transport krijg je subsidie voor transportoplossingen met lage of geen CO2 uitstoot. De regeling is bedoeld voor ondernemingen, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties.

Samenwerken

MIT regeling Chemie, Biobased Economy en Energie: Binnen de topsectoren kan je samen werken aan een overgang naar een groene chemie en een betrouwbare, betaalbare en schone energievoorziening. Door de lastige beschikbaarheid en het opraken van grondstoffen moet de chemische sector op zoek gaat naar nieuwe oplossingen. Dat biedt mogelijkheden voor een overgang naar een groene chemie.  https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mit-regeling-topsectoren-chemie-en-energie-incl-thema-biobased

SME Instrument voor energie en andere sectoren: SME instrument Horizon 2020

Provinciale en gemeentelijke Energiefondsen

In de meeste provincies en in een aantal grote steden zijn er fondsen, die zich richten op energietransitie en duurzaamheid. Ze financieren ondernemers via revolverende fondsen met (achtergestelde) leningen en aandelenkapitaal. Klik op de cirkels voor individuele fondsen in het overzicht: Publieke energiefondsen Aanvullend bij dit overzicht is er het Energie-innovatiefonds Zuid-Holland

Banken

Diverse banken hebben een Groenfonds of andere fondsen. Bij RVO vind je een overzicht. Beleggers die geld inleggen profiteren van belastingvoordeel. Daardoor kunnen banken leningen tegen een lagere rente verstrekken voor een project met een positief effect op het milieu en de natuur. Voorbeelden zijn natuurontwikkelingsprojecten of een biologisch landbouwbedrijf dat wil investeren in een duurzame melkveestal. Je kunt alleen geld uit dit Groenfonds lenen als je een Groenverklaring heeft. Deze moet de bank voor je aanvragen.

ASN Bank financiert duurzame projecten vanaf een kredietaanvraag van 1 miljoen euro. Denk aan windenergie, zonne-energie en duurzaam bouwen. https://www.asnbank.nl/zakelijk/zakelijke-financiering-aanvragen.html

De Bank Nederlandse Gemeenten heeft een landelijk Duurzaamheidsfonds: BNG Bank Duurzaamheidsfonds Als zakelijke initiatiefnemer kan je bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies op ecologisch gebied zoals duurzame energieopwekking en energiebesparende maatregelen.

Verzekeraar a.s.r. en Triodos Bank willen de komende vier jaar samen 600 miljoen Euro lenen aan duurzame ondernemingen. De financiering is voor bedrijven, instellingen en projecten op het gebied van groene energie, de verduurzaming van vastgoed en de zorgsector. a.s.r. en Triodosbank investeren 600 miljoen in financiering duurzaam bedrijfsleven Triodosbank was al actief met zakelijke financiering voor windenergie op land en zee, collectieve of grootschalige zonne-energieprojecten, energie uit reststromen en energiebesparende projecten. De bank biedt ook zakelijke financiering voor zeer energiezuinige of energie neutrale nieuwbouw.

Het Social Impact Fonds van ABN Amro doet investeringen tussen de 500.000 en 1,5 miljoen euro

Het Innovatiefonds Rabobank (IFR) financiert startups in o.a. renewables en circulaire economie.

Overige impactfondsen

Si2fund biedt risico kapitaal en begeleiding aan sociale ondernemingen in de opstart- en groeifase, die hun maatschappelijke toegevoegde waarde willen versterken en/of opschalen.

Social Impact Ventures biedt groeikapitaal en venture assistance aan Nederlandse social enterprises die willen opschalen, ondernemingen die marktgerichte oplossingen bieden voor sociale- en/of milieuvraagstukken.

Het Nationaal Groenfonds biedt leningen vanaf 100.000 euro voor energietransitie, o.a. wind, geothermie, zonne-energie, biomassa en mestvergisting.

(bron SPROUT – Bert Wams – juni 2018)

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *