Berichten

Wajongers, laat jouw stem horen!

Twaalf jaar geleden hebben wij tesamen met andere organisaties een belangenorganisatie opgericht  door en voor Wajongers om structurele politieke lobby te bedrijven. Na 2,5 jaar was deze uitgegroeid naar een zelfstandig opererende stichting. Daardoor kon ze de belangen van Wajongers nog beter behartigen en ook op andere manieren actief opereren.. De politieke lobby is verder gegaan en Wajongers Centraal werd een serieuze gesprekspartner geweest aan tafel bij de tweede kamer en diverse expert meetings.

Nu, in 2020, is die stem weer zo nodig. Met de nieuwe Wajongwet gaan hoger opgeleide Wajongers er flink op achteruit.

De Eerste Kamer debatteerde 19 mei j.l. over de wet Harmonisatie Wajong. Die vervangt de huidige Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jongeren (Wajong), een uitkering voor mensen die al vanaf hun jeugd een chronische ziekte of aandoening hebben. De aanpassing is bedoeld als versimpeling. Nu zijn er drie Wajong-regelingen, de nieuwe wet biedt één regeling voor alle jonggehandicapten. De Stichting Studeren en Werken op Maat, die hogeropgeleide Wajongers aan een baan helpt, maakt zich zorgen over de effecten. Vakbond FNV en de Landelijke Cliëntenraad zijn ronduit boos over het beperken van de aanvulling.

Tijdens het debat zijn zeven moties ingediend. Dinsdag 26 mei wordt over het wetsvoorstel en de moties gestemd.

De eerste motie, van senator Ester (ChristenUnie), verzoekt de regering met een creatieve oplossing te komen zodat Wajongers bij de ingang van het komende studiejaar 2020-2021 kunnen beschikken over de nieuwe studieregeling. Van Ark liet het oordeel over deze motie aan de Kamer.

De tweede motie, eveneens van senator Ester, verzoekt de regering met ingang van 1 juli 2021 jaarlijks over de bevindingen te rapporteren en op basis daarvan mogelijke verbeteringen van het Wajong-beleid te presenteren en over de invoering daarvan met de Kamer te overleggen. Ook deze motie kreeg van de staatssecretaris het advies ‘oordeel Kamer’ mee.

De derde motie, van senator Stienen (D66), verzoekt de regering om de Eerste Kamer in de zomer van 2020 te informeren over hoe zij zich in 2021 gaat inzetten om de crisisbestendigheid van de garantieregeling te versterken en indien nodig haar discretionaire bevoegdheid in te zetten om de duur van de garantieregeling tijdelijk te verlengen. Van Ark liet ook bij deze motie het oordeel aan de Kamer.

De vierde motie, van senator Schalk (SGP), verzoekt de regering in de spoedwetgeving tijdelijke maatregelen te treffen waardoor de garantietermijn voor Wajongers zolang de coronacrisis voor deze doelgroep doorwerkt op economie en arbeidsmarkt tijdelijk wordt verlengd tot twee jaar. Deze motie is door de staatssecretaris ontraden.

De vijfde motie, van senator Kox (SP), verzoekt de staatssecretaris te bewerkstellingen dat binnen de kaders van de wet negatieve effecten voor Wajongers met een medische urenbeperking worden ondervangen, eerdere toezeggingen inzake de voortgezette werkregeling in stand blijven, de in de wet opgenomen garantietermijn ‘corona-proof’ wordt en de Kamer daarover te informeren, voorafgaand aan de stemming over het wetsvoorstel. Deze motie is door de staatssecretaris eveneens ontraden.

De zesde motie, van senator De Vries (Fractie-Otten), verzoekt de regering om te komen tot een novelle waarin zodanige garantieregelingen in het wetsvoorstel worden ingevoerd, dat er geen verslechtering zal ontstaan bij diegenen die er mogelijk op achteruit gaan door invoering van onderliggende harmonisatiewet. Ook deze motie is door staatssecretaris Van Ark ontraden.

De zevende motie, van senator Van Pareren (FVD), verzoekt de regering om de Wajongers die achteruitgaan in hun inkomen door de harmonisering te compenseren. Bij deze motie liet Van Ark het oordeel aan de Kamer.

We blijven het volgen en Wajongers; laat jullie stem horen! Er staan velen achter jullie.

 

Tegenstanders kabinetsplan gehandicapten roepen Kamer op tot verzet

September 2009. Ons rapport Wajongers Centraal-laat je stem horen, kwam uit. Een project destijds in het leven geroepen om advies te geven over de positie van Wajongeren door de Wajonger zelf. Niet over , maar door en voor diegene op wie het betrekking had.

Bijeenkomsten met diverse personen uit de Wajong op diverse locaties in Nederland. Aan de hand van meerdere  stellingen deden zij hun verhaal. Kwetsbaar aan de ene kant, zo strijdvaardig aan de andere. Meer dan wie dan ook wisten zij waar het over ging, wat de nieuwe kabinetsplannen destijds voor hun betekenden en wat het met hen deed.
Herinner me nog goed hoe waardevol deze uitwisselingen waren en ook zo bijzonder en open.
Het rapport en hun adviezen destijds zijn hier nog in te zien.
En ik vergeet nooit onze rit naar de kamer waar we aanzaten bij de beleidsmakers zelf. De dag dat we gezamenlijk het rapport aanboden met de Wajongers (wij hadden slechts een faciliterende rol) was een heugelijke dag,  al had deze ook een duister randje; bitter sweet.

Nu ruim acht jaar later trekken vakbonden  alles uit de kast om de kabinetsplannen voor een andere loonkostensystematiek voor arbeidsgehandicapten van tafel te krijgen. Lees hier wat daar de achtergrond van is. (bron FD- 26 april 2018)

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de zogeheten loondispensatie, die het voor werkgevers makkelijker moet maken arbeidsbeperkten in dienst te nemen.

In paginagrote krantenadvertenties in Trouw en De Telegraaf en in een open brief aan de Tweede Kamer roepen FNV, CNV en de vakcentrale voor professionals VCP Kamerleden op om staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op andere gedachten te brengen. ‘Wij vragen u met klem om de staatssecretaris ervan te overtuigen dat de ingeslagen weg geen draagvlak kent’, aldus de brief, die woensdag werd verstuurd.

Loonwaarde

Van Ark wil het huidige systeem van loonkostensubsidie voor arbeidsgehandicapten afschaffen. Nu krijgen werkgevers subsidie om gehandicapten aan te nemen. Zij betalen hun werknemers het cao-loon en krijgen van de overheid een subsidie die het verschil tussen de productiviteit van de werknemer (de loonwaarde) en het minimumloon compenseert.
Van Ark wil die systematiek vervangen door loondispensatie, waarbij werknemers met een arbeidsbeperking voortaan betaald krijgen conform hun productiviteit. De gemeente vult het kleine deel salaris dat zij krijgen met een uitkering aan tot het minimumloon. Een soortgelijke regeling bestaat al langer voor jonggehandicapten, de zogeheten Wajongers.

Het kabinet stelt dat dit het meer aantrekkelijk zal maken voor werkgevers om arbeidsbeperkten in dienst te nemen omdat het goedkoper en minder omslachtig wordt. Naar schatting zouden 200.000 extra mensen hierdoor aan de slag kunnen.

Sollicitatieplicht

De vakbonden en gehandicaptenorganisaties, maar ook uitvoerders van bestaande subsidieregelingen en sociale werkgevers zijn gekant tegen dit plan. Zij stellen dat dit leidt tot ongelijke arbeidsvoorwaarden.

Wat vooral steekt is dat arbeidsgehandicapten in het nieuwe stelsel levenslang afhankelijk blijven van een uitkering met bijbehorende sollicitatieplicht. Ook bouwen zij geen pensioen en andere sociale verzekeringsrechten op over de loonaanvulling.

Omdat de nieuwe systematiek — anders dan voor Wajongers nu — ook een inkomens- en vermogenstoets kent, kunnen arbeidsgehandicapten die samenwonen met een verdienende partner of bij hun ouders thuis geen aanspraak maken op een aanvullende uitkering.
Tegenstanders wijzen erop dat dit ertoe leidt dat niet-uitkeringsgerechtigden met een arbeidsbeperking niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Daarnaast druist de voorgestelde regeling in tegen het principe dat werken moet lonen, zeggen zij. ‘Echtparen die gaan werken met loondispensatie gaan er bijvoorbeeld zo goed als niet op vooruit,’ aldus de brief.

Hoorzitting

Afgelopen week bleek tijdens een parlementaire hoorzitting over loondispensatie dat de meeste geraadpleegde experts grote twijfels hebben over het nut van de voorgestelde regeling. Zo constateert het Centraal Planbureau dat de nieuwe systematiek niet tot meer werk zal leiden voor arbeidsgehandicapten.
Het College voor de Rechten van de Mens stelde dat het huidige voorstel in strijd is met het recht op gelijke behandeling.

Meerdere sprekers tijdens de hoorzitting pleitten dan ook voor een ‘derde weg’, met een grondige herziening van de huidige regelingen rondom kwetsbare werknemers.

De bonden roepen in hun brief op tot ‘een structurele aanpak van het echte probleem’. Dat is volgens hen dat de huidige banenafspraak voor gehandicapten onvoldoende werkt voor arbeidsbeperkten die niet in aanmerking komen voor beschut werk en tegelijkertijd niet in staat zijn een baan te krijgen en te behouden op de reguliere arbeidsmarkt.