Wajongers, laat jouw stem horen!

Twaalf jaar geleden hebben wij tesamen met andere organisaties een belangenorganisatie opgericht  door en voor Wajongers om structurele politieke lobby te bedrijven. Na 2,5 jaar was deze uitgegroeid naar een zelfstandig opererende stichting. Daardoor kon ze de belangen van Wajongers nog beter behartigen en ook op andere manieren actief opereren.. De politieke lobby is verder gegaan en Wajongers Centraal werd een serieuze gesprekspartner geweest aan tafel bij de tweede kamer en diverse expert meetings.

Nu, in 2020, is die stem weer zo nodig. Met de nieuwe Wajongwet gaan hoger opgeleide Wajongers er flink op achteruit.

De Eerste Kamer debatteerde 19 mei j.l. over de wet Harmonisatie Wajong. Die vervangt de huidige Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jongeren (Wajong), een uitkering voor mensen die al vanaf hun jeugd een chronische ziekte of aandoening hebben. De aanpassing is bedoeld als versimpeling. Nu zijn er drie Wajong-regelingen, de nieuwe wet biedt één regeling voor alle jonggehandicapten. De Stichting Studeren en Werken op Maat, die hogeropgeleide Wajongers aan een baan helpt, maakt zich zorgen over de effecten. Vakbond FNV en de Landelijke Cliëntenraad zijn ronduit boos over het beperken van de aanvulling.

Tijdens het debat zijn zeven moties ingediend. Dinsdag 26 mei wordt over het wetsvoorstel en de moties gestemd.

De eerste motie, van senator Ester (ChristenUnie), verzoekt de regering met een creatieve oplossing te komen zodat Wajongers bij de ingang van het komende studiejaar 2020-2021 kunnen beschikken over de nieuwe studieregeling. Van Ark liet het oordeel over deze motie aan de Kamer.

De tweede motie, eveneens van senator Ester, verzoekt de regering met ingang van 1 juli 2021 jaarlijks over de bevindingen te rapporteren en op basis daarvan mogelijke verbeteringen van het Wajong-beleid te presenteren en over de invoering daarvan met de Kamer te overleggen. Ook deze motie kreeg van de staatssecretaris het advies ‘oordeel Kamer’ mee.

De derde motie, van senator Stienen (D66), verzoekt de regering om de Eerste Kamer in de zomer van 2020 te informeren over hoe zij zich in 2021 gaat inzetten om de crisisbestendigheid van de garantieregeling te versterken en indien nodig haar discretionaire bevoegdheid in te zetten om de duur van de garantieregeling tijdelijk te verlengen. Van Ark liet ook bij deze motie het oordeel aan de Kamer.

De vierde motie, van senator Schalk (SGP), verzoekt de regering in de spoedwetgeving tijdelijke maatregelen te treffen waardoor de garantietermijn voor Wajongers zolang de coronacrisis voor deze doelgroep doorwerkt op economie en arbeidsmarkt tijdelijk wordt verlengd tot twee jaar. Deze motie is door de staatssecretaris ontraden.

De vijfde motie, van senator Kox (SP), verzoekt de staatssecretaris te bewerkstellingen dat binnen de kaders van de wet negatieve effecten voor Wajongers met een medische urenbeperking worden ondervangen, eerdere toezeggingen inzake de voortgezette werkregeling in stand blijven, de in de wet opgenomen garantietermijn ‘corona-proof’ wordt en de Kamer daarover te informeren, voorafgaand aan de stemming over het wetsvoorstel. Deze motie is door de staatssecretaris eveneens ontraden.

De zesde motie, van senator De Vries (Fractie-Otten), verzoekt de regering om te komen tot een novelle waarin zodanige garantieregelingen in het wetsvoorstel worden ingevoerd, dat er geen verslechtering zal ontstaan bij diegenen die er mogelijk op achteruit gaan door invoering van onderliggende harmonisatiewet. Ook deze motie is door staatssecretaris Van Ark ontraden.

De zevende motie, van senator Van Pareren (FVD), verzoekt de regering om de Wajongers die achteruitgaan in hun inkomen door de harmonisering te compenseren. Bij deze motie liet Van Ark het oordeel aan de Kamer.

We blijven het volgen en Wajongers; laat jullie stem horen! Er staan velen achter jullie.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *