Geintegreerde Impact evaluatie – zoveel meer dan een Impact meting

Nadenken over het meten van sociale impact op een breed spectrum kan organisaties en samenwerkingsverbanden helpen een duidelijk, op feiten gebaseerd idee te ontwikkelen van hoe of waarom hun programma’s werken.

Echte sociale vooruitgang boeken betekent het gebruik van de “juiste “gegevens – waarbij juist kan slaan op diverse aspecten – om de resultaten te evalueren. Toch zijn er nog veel kanttekeningen en misverstanden, zelfs onder ons als professionals op het gebied van impactmeting. Ook zijn er verschillende ideeën over wat impactmeting inhoudt. Gelukkig evolueert deze “wetenschap” , ook in de praktische vertaalslag in samenwerking met de wetenschap.

Jouw aanpak aanscherpen

Zo zijn er inmiddels kaders en structuren ontwikkeld waarop je jouw plan om de sociale impact te meten kan baseren. Ook ervaren de meeste organisaties gelukkig ook meer het belang van een gedegen voorbereiding , het betrekken van alle stakeholders en een gefaseerde aanpak van de sociale impact evaluatie. Ze willen zelf ook een duidelijk, op feiten gebaseerd , idee van hoe of en waarom hun programma’s werken.

Daarbij blijft de bepaling van de Verander theorie (en),veranderketens of veranderpaden een belangrijke fase in de effectenbeoordeling.  In de ontwikkeling van het programma en de toewijzing van middelen kan het juist goed zijn om eerst te bepalen waar een programma zich op richt, hoe je het wil aanpakken en hoe je het zo kan inrichten dat het inderdaad die beoogde effecten bereikt. Dat doe je niet in je eentje op papier, maar ontwikkel je tezamen met meerdere stakeholders, zoals bvb het project team, de samenwerkende partijen en met de doelgroep waar het programma zich op richt. Daarbinnen genoeg ruimte nemend om de effecten, ofwel de interventies aan te scherpen of bij te sturen.

Meerdere malen heb ik ervaren dat juist in die belangrijke fase er besluiten worden genomen, die de impact versterken en vergroten. Middelen effectiever worden ingezet en begrip en inleving van de doelgroepen door andere stakeholders tijdens het proces groeit. Die aanscherpingen variëren van het wijzigen van de frequentie van bepaalde activiteiten, het aansluiten van nieuwe samenwerkende partijen tot implementatie van bijvoorbeeld een welkomst kadootje bij aanvang van het programma. Ook kleine veranderingen in de aanpak kunnen groots zijn in de versterking en vergroting van de impact.

Impact evaluatie als waardevolle bijdrage

Wanneer we deze voorbereidende stappen met zorg en aandacht samen hebben genomen, kunnen we de data verzameling en analyse ook beter integreren. Zo wordt de impactevaluatie onderdeel van de aanpak. Naast de standaard methodieken waar menigeen direct naar uitwijkt , geeft het ruimte om met een combinatie van gevalideerde meetmethodieken creatief en innovatief om te gaan, passend bij de organisatie, het programma, de aanpak en de doelgroep.

Bij de eerste keer is dat soms even wennen, op de langere termijn bevordert het de borging en verduurzaming. Organisaties kunnen op basis daarvan een meer “ hapklare” benadering hanteren om hun evaluatie te bevorderen. Ze hebben dan immers een structuur en cultuur opgebouwd die het belang van gegevens en informatie benadrukken, wel passend bij het programma en organisatie en op langere termijn minder tijdrovend en arbeidsintensief.

Het wordt onderdeel van de aanpak waardoor weloverwogen beslissingen genomen worden over bijvoorbeeld de toewijzing van middelen. Kunnen de resultaten gestimuleerd worden door middel van kaders voor het stellen van doelen, verantwoording en feedback. Uiteindelijk kan deze informatie ook goed gebruikt worden voor de borging en verduurzaming en zelfs bij de opstart van nieuwe projecten en of programma’s .

Combinatie van (creatieve) meetmethodieken

In termen van het verzamelen van externe gegevens worden enquêtes wellicht te snel en vaak gekozen als de meest gebruikelijke en enige methode. Natuurlijk zal een goed ontworpen enquête nauwkeurige, geldige en betrouwbare informatie opleveren,  Het kan moeilijk zijn om een goed doordachte enquête te ontwerpen en denk ook goed na hoe je deze wil inzetten en waarom. Wellicht betreft het een grote groep waarbij je de gegevens ook makkelijk wil blijven vergelijken. Gelukkig zijn er afhankelijk van het probleemgebied steeds meer onderzoeken waar we uit kunnen putten, gevalideerde indicatoren en meer kennis en ervaring van de maatschappelijke problematiek en doelgroepen waardoor het makkelijker wordt en die vragenlijsten begrijpelijker en beknopter.

Het verweven van andere methodieken naast deze kwantitatieve en contextuele inzichten is cruciaal om boeiende verhalen te maken die genuanceerd zijn en de stemmen van gemeenschappen laten horen. Daarbij is het van belang keuzes te maken en een combinatie van andere meetmethodieken en methodologieën te gebruiken, die passen bij de impactdoelen en bij de werkwijze van de organisatie en project.

Zo wordt data verzamelen leuk, inspirerend en onderdeel van het project. Zo gingen we aan de slag met de ontwikkelde “effecten bingo” , gebruiken we visuele toepassingen en verhalen en integreren we het meten in bestaande materialen en les programma’s. We zetten mensen aan de slag met het ontwerpen van de toekomst in effecten scenario’s en focusgroepen richten we in op vernieuwende manieren. Verheug me nu al op de integratie van serious gaming als participatieve methode. Dat scala aan creatieve middelen en de combinaties van meetmethodieken onderbouwen de impact claims en schetsen een compleet beeld.

Besef wel dat deze creatieve ruimte pas echt goed benut kan worden en bijdragen aan de impact meting als er een gedegen basis en kader gelegd is voor de impact evaluatie, juist in die voorbereidende stappen en bij de start van het project of programma. Met die opgedane informatie en onze kennis en ervaring kunnen we samen al spelende de impact gedegen in kaart te brengen.  Niet enkel voor dat rapport, de communicatie en de financiering.

Impact gericht werken

Ik geloof dat als we begrijpen hoe de dingen die we doen bijdragen aan het tot stand brengen van veranderingen we nog veel meer impact kunnen maken. Met empathie, creativiteit en begrip van de context als cruciale elementen van impact evalueren en impact gericht werken.

Mocht je nieuwsgierig zijn hoe we dat doen en wat het jou als maatschappelijke organisatie in de zorg, onderwijs of circulariteit kan opbrengen?
Weten hoe dat voor jouw gemeente kan bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen en beleid?
Hoe het bijdraagt aan projecten waarbij multidisciplinaire samenwerking nodig is om impact te maken?
Of hoe je als sociaal ondernemer jouw impact makkelijker kan aantonen en zo jouw impact en maatschappelijke waarde vergroot?

Neem dan contact op en we wisselen graag met je uit over de mogelijkheden en aanpak. mailto:info@evenaarenpartners.net

Het hart en de longen- teamgenoten

Als het op samenwerking aankomt, krijgen mensen soms het idee dat ze alleen maar samen met iemand aan een project of onderneming werken – niet echt als partners of teamgenoten, maar als individuele bijdragers.

Het verschil tussen samenwerken versus naast elkaar lijkt misschien klein, toch zijn de verschillen in resultaat groot. Juist als je samen je met elkaars zaken bemoeit. Dan verliest die uitspraak de betekenis van ongewenste nieuwsgierigheid en gooien we de zelf focus aan de kant. We kijken verder dan onze eigen taken. We interesseren ons in en voor de ander. We begrijpen hoe en van welke invloed onze samenwerking is op het bereiken van onze grotere gezamenlijke doelen en de impact die we willen maken.

We gaan dan niet altijd onze eigen weg en richten ons niet enkel op onze eigen agenda. Vrijelijk delen we en kijken waar we binnen onze gezamenlijke entiteit en ook daarbuiten met andere partijen kunnen samenwerken. Waar we elkaar, op meer dan enkel functioneel, kunnen ondersteunen.

Stel je voor dat je hersenen al hun aandacht richten op het ervoor zorgen dat het hart bloed rondpompt, maar de werking van de longen zouden verwaarlozen. Dan zou dit leiden tot ademhalingsproblemen en wellicht tot erger. Het hart kan niet lang functioneren als het niet samenwerkt met die longen. Ze dienen verschillende, maar toch verbonden doelen.

Zo is het ook in mijn samenwerkingsverbanden. We gaan samen ergens voor en zorgen voor een gezond functioneren vanuit een bredere mindset dan de functionele. De individuele prikkels zijn niet de leidraad maar onderdeel van onze gezamenlijke drijfveren. We ontwerpen met elkaar processen waarbij iedereen op een of andere manier een schakel is.

Iedereen begrijpt zijn of haar rol en ieder van ons wordt ingezet voor hun sterke punten. Doordat we daar de tijd voor nemen en ook energie insteken voorkomen we de strijd om een positie en voorkomen daarmee het gevoel van bedreiging of onderwaardering.

We hebben allemaal een stukje eigenaarschap en dat geeft ons het gevoel de taart te delen, in plaats van te moeten vechten om een stukje. Door een inclusieve sfeer te creëren waar we samenwerken op onze sterke punten. De energie die anders in competitie of wantrouwen gaat zitten steken wij in onze gezamenlijke ambitie.

Het delen van informatie, voldoende gelegenheid voor interactie en de bereidheid om te sparren is nodig om elkaars vaardigheden en doelen te begrijpen. Manieren vinden om te zorgen dat iedereen zich betrokken en verbonden voelt. Zorgen voor heldere en frequente communicatie en mogelijkheden tot open feedback. Zo is die vergadering en die aansluitende borrel of etentje geen verplichte kost, maar een wens van ons allen. Ook al is de tijd soms beperkt besef ik dat ik daar energie van krijg en er dus ook graag tijd in steek.

Ik heb altijd al geweten dat dat de manier is waarop ik wil samenwerken. Met groeiend vertrouwen op elkaar en steeds beter begrip hebben we samen processen ontwikkeld en verschillende denkrichtingen en invalshoeken onderzocht. We hebben samen onze gezamenlijke en elkaars projecten versterkt.

Ook dit jaar heb ik deel mogen uitmaken van mooie teams die op die manier samenwerken en zo dat verschil samen maken. Ik wil mijn collegae van selab.nl bedanken, en ook die daarbuiten waar we op specifieke projecten werken als echte teamgenoten en partners.

Met veel enthousiasme en verlangen kijk ik uit naar volgend jaar want ook dan zullen we weer zo samenwerken!

(foto en kunstwerk silvia Koning – Lindeboom)

Geraakt door de Impact ondernemers

Tijdens de afgelopen weken weet ik weer zo goed waarom ik dit werk doe en wil blijven doen. Een stille reminder waar het echt om gaat en ik zo warm door word geraakt.
Niet dat ik dat vergeet, maar op die momenten dringt het weer extra tot me door.

Die beleefde ervaringen van mensen die een zodanig hart en passie hebben voor de dingen die ze doen, waarom ze ze doen en voor wie.
Dwars tegen alle stromen in en soms pijnlijk geremd door de blokkades die er zijn. Doorgaan waar menig mens het al zou hebben opgegeven. Met kloppend hart zich hard maken voor dat wat telt.  De beoogde sociale veranderingen zijn groots, ook al lijken ze soms klein.
Wetende dat het hart en hoofd het samen tot een succes maakt en daarin al experimenterend en lerende groeien.

Het is zo waardevol om deelgenoot te mogen zijn van hun verhalen en beleefde ervaringen. Door de mensen die ze zijn en waar ze voor gaan. Door de impact die ze maken met hun ideeën, plannen en werk wat ze doen.

Zij vertrouwen hun twijfels toe en samen zoeken we naar oplossingen. We verbinden ons met elkaar en bundelen onze krachten op ervaring, kennis en netwerk.
De afgelopen dagen heb ik dat weer live en aan den lijve mogen ondervinden. Ik zou niet anders willen.

 

Leren van minder impactvolle oplossingen

Degenen die de sociale impact van hun initiatieven en projecten eerlijk willen meten, moeten een harde waarheid accepteren: soms zijn onze inspanningen niet zo succes- en impactvol als we denken! Althans, niet op de manier waarop we hadden gehoopt, in overeenstemming met onze doelstellingen en beoogde effecten.

Het leiden van ingrijpende maatschappelijke veranderingsprogramma’s betekent minder succesvolle oplossingen accepteren als een kans op groei . Wanneer de ervaringen je doen beseffen dat het doel en de beoogde effecten niet worden bereikt, luister dan naar alle belanghebbenden en doe verdiepend onderzoek om erachter te komen waarom.

Dit kan leiden tot vertraging in de implementatie van voorgestelde oplossingen en kan frustratie teweeg brengen. Neem je daar echter de tijd voor dan kan dat voor verbeteringen van de voorgestelde interventies en acties leiden. Breng vervolgens wijzigingen aan, leer en verbeter.

Openstaan voor dergelijk oponthoud is vooral belangrijk omdat initiatieven voor sociale verandering steeds creatiever worden. Geen of weinig van de belangrijkste sociale misstanden van de samenleving zijn bijzonder nieuw. Niet creatief zijn betekent het risico te lopen de bestaande oplossingen in dezelfde systemen te repliceren die het maatschappelijk probleem hebben veroorzaakt.

Creatieve inspanningen voor sociale impact geven ons de ruimte om nieuwe manieren te verkennen om positieve verandering te creëren. Ze kunnen ook een hoger risico inhouden en een groter doorzettingsvermogen eisen. In plaats van een nieuw idee te vermijden, doen we ons best om eerlijk te meten en open te staan voor het ombuigen, ontwikkelen of schrappen van die initiatieven die niet werken.

Door alle belanghebbenden aan boord te krijgen met de moed en eerlijkheid die nodig is om toe te geven wanneer dingen niet lukken, zal ook eerlijke feedback van de begunstigden worden uitgelokt. Als een begunstigde weet dat het programma of ontwikkelde oplossing niet zo effectief zal zijn wanneer deze niet de verwachte resultaten en impact laat zien, zullen ze eerder openlijk aangeven waarom deze aanpak niet zo geslaagd is.

Deze transparantie zal een grote bijdrage leveren aan het maken van de noodzakelijke verbeteringen die het initiatief zullen helpen groeien om de volgende keer nog succesvoller te zijn. Dat is alle vertraging en eventuele frustratie meer dan waard!

Hoe impactvol inzetten leidt tot tot erkenning en verduurzaming van een betekenisvolle aanpak!

Al langere tijd, meerdere jaren zelfs, laten wij zien en proberen wij te stimuleren dat impact meten meer is dan een rapport met cijfers en aantallen.
Dat het helpt in het aanscherpen van jouw interventies , de beoogde effecten vergroot en verduurzaamd en dat het helpt bij financiering. En mooier nog, het draagt bij aan domein ontschotting en een andere aanpak in de sectoren zorg, onderwijs, arbeid en noem maar op.

Je weet dat jouw aanpak werkt, door het aan te tonen, kwalitatief ook, wat het effect is op de individu en zijn of haar leefomgeving, sta je nog sterker. Kan je blijven doen wat je doet en zie je de mensen om je heen en ook de maatschappij beter en mooier worden.
Het heeft zin en diep in jouw hart wist je dat al lang. Als er dan erkenning is, doordat je het echt aantoont hoeveel gelukkiger, gezonder en vitaler mensen zijn, het ook nog de maatschappelijke kosten vermindert in de zorg en de samenwerking zorgt voor een andere benadering en aanpak, dan word ik daar blij van !

En Dans op recept  is daar een mooi, zelfs baanbrekend voorbeeld van.
Hier zie je ook hoe wetenschap de praktijk kan ondersteunen en dat het juist gaat om die effecten. En dansen, het beste medicijn:_)
Hier zie je de impact en waarde van kunst en cultuur in de zorgen daar wordt iedereen ^ beter” van.!

Het stimuleert me om door te gaan met de transitie naar preventie in de zorg, de holistische kijk op gezondheid en het project Positieve gezondheid Migranten bijvoorbeeld.
Ook om Impact gericht werken daarbij een geïntegreerd onderdeel te laten zijn van het ontwerpproces van de oplossingen en aanpak. Door dat samen te nemen, komen daar mooie dingen van. Opschalen van de effecten naar andere groepen en regios’, samenwerking tussen zorg, welzijn en gemeente, en de doelgroep onderdeel laten zijn van de oplossing van hun “maatschappelijk probleem”. Multi disciplinair samenwerken en ook daar de effecten van meenemen.
Daar word ik blij van !

Dus dat hele impact meten heeft enkel zin als je ziet wat het kan bijdragen, en dat rapport (gevalideerd en wel) krijg je er natuurlijk ook nog bij. Het proces ernaar toe, dat is cruciaal en niet een dingetje wat je ook nog “moet”doen.
Laat het onderdeel van jouw aanpak zijn en dan heb je er wat aan ! Impact maak je samen!

Over On line naar Live ontmoeten en samenwerken

Omdat het werk wat ik doe en waarom ik het doe zo na aan mijn hart ligt, deel ik met mijn samenwerkende partners vaak meer dan werk.
Onze bevlogenheid, ons geloof in wat er mogelijk is, het gemeenschappelijke doel en de ambitie om die drempels op de weg naar innovatie en transitie samen te nemen.
Vertrouwen op elkaar en hoe we elkaar bevestigen en ook uitdagen. Dat laatste is ook zo nodig, willen we verder komen. We willen immers geen brandjes blussen, maar het vuur blijven aanwakkeren.
Daarbij telt voor mij de intentie en motivatie om er samen van te groeien. Elkaar opbouwen in wat beter kan zonder meer af te breken dan nodig is. Genoeg veilige ruimte om samen verder te komen. Een vrije geest om te leren en genoeg lef om te experimenteren.
De gedeelde toewijding en alle “ slechte” en goede dingen delen met elkaar stimuleert voor mij ook de loyaliteit en wederzijdse waardering.
Nu ben ik al een tijdje onderweg en kijk soms ongeduldig naar de ontwikkelingen in onze samenleving. Dat kan een bepaalde zwaarte geven, we willen immers zo graag ons gewicht in de schaal leggen om het verschil te maken.
Daarin mag het voor mij soms wel wat lichter. Visie hebben en het omarmen en stimuleren van verandering kan samen gaan met een beetje gekheid. Het nastreven van groei en leren in samenspel met het creëren van plezier. Er mag ook best gelachen worden tijdens deze serieuze tijd van systemische vernieuwingen.
Daarbij gaat het om meer dan plezier maken besef ik. Het gaat ook om de mentaliteit dat we er samen voor staan. Het zijn niet altijd de makkelijkste wegen die we daarin bewandelen. Lang, zelfs eindeloos, omdat er nu eenmaal geen einde komt aan die processen.
Uit die samenwerkingen zijn voor mij ook sterke sociale netwerken ontstaan, zowel persoonlijk als professioneel. Elkaar verstaan, horen en zien. Bewust van onze verschillen, lichaamstaal en woorden. Blij met onze mijlpalen, die we , hoe klein ook, vieren. Elkaar steunen en troosten als we het even niet zien zitten.
Nu kan je niet met iedereen diezelfde band opbouwen en dat hoeft ook niet. Het ontstaat vaak, gewoon omdat het zo gaat. Daar hoef je dan niet zo veel voor te doen al is er wel een mate van pro activiteit voor nodig en de aanwezigheid van een bepaalde “klik” .
De verweving van het persoonlijke en professionele kan ingewikkeld zijn al ervaar ik de kwetsbaarheid die daarbij komt kijken als een voordeel. Van beide kanten ontstaat er dan ruimte om te creëren , wederzijds begrip en tijd om elkaar te begrijpen in alle openheid.
Dat brengt de samenwerking vaak tot grote hoogten. Wanneer dit meer dan een moment opname is, benutten we elkaars talenten optimaal en onderzoeken we samen nieuwe ideeën om verder te komen en exploreren nieuwe wegen om in te slaan.
Ik kan daar van genieten en besluit zo vlak voor de zomer een aantal malen aan te sluiten bij die samenwerkingsverbanden. Aangezien we elkaar afgelopen jaar vrij weinig analoog hebben ontmoet is er een sterke behoefte nu live met elkaar de zomer in te luiden. Elkaar te zien met armen en benen noem ik het.
Uiteraard kijken we ook terug en geven daar feedback op zodat we straks nog beter vooruit komen.
Zo beland ik een strategiesessie met aansluitend etentje en luister ik naar diverse pitches met een borrel buiten.
Elk team heeft iets moois bedacht , waarbij het delen besloten ligt in onze manier van werken.
Nu heeft niemand tijd en toch is iedereen er, elke keer dat we in diverse verbanden bij elkaar komen.
Dat zegt misschien wel iets over de waarde van de verbinding met elkaar.
Fijne zomer en ik kijk nu al uit naar de stappen die we samen gaan zetten na de zomer!

Elke dag heeft Impact op iets of iemand

 

Nu ga ik van het standpunt uit dat we eigenlijk wel elke dag aandacht dienen te geven aan een maatschappelijk vraagstuk en in mijn omgeving en werk doen we dat ook.
Daar hoeft voor mij geen speciale dag voor te zijn. Toch heeft een dergelijke dag Impact. Op hen die zich minder bewust zijn van het belang van duurzaamheid of hoe je aan de eenzaamheid van een ander iets kan doen.

We gaan nu de tweede helft van het jaar in en bij deze een opsomming van de dagen die nog gaan komen en voor welk thema er een speciale dag is. Niet alle, want dan heb ik minstens drie pagina’s nodig.
Ik haal die eruit waarop je even wat extra aandacht kan geven aan wat in de maatschappij speelt f wat wel wat aandacht kan gebruiken. Hopelijk blijft dat dan bij je, het hele jaar lang.

 

 

19-06-2021 Internationale Dag voor de Uitbanning van Seksueel Geweld tijdens Conflicten (VN)
19-06-2021 Nacht van de Vluchteling
20-06-2021 Wereldvluchtelingendag en vergeet Vaderdag deze maand niet 🙂

01-07-2021 Keti Koti (Dag van de Vrijheden)
06-07-2021 Wereld Kusdag, al weet ik niet of en hoe we deze dag dit jaar zullen vieren
18-07-2021 Mandela Day
30-07-2021 Internationale Dag van de Vriendschap (VN) al hoop ik dat dat voor jou elke dag wel telt
30-07-2021 Werelddag tegen Mensenhandel (VN)

23-08-2021 Internationale Dag ter Herinnering aan de Slavenhandel en de Afschaffing ervan (VN)
01-09-2021 Nederland Luistert Maand, een hele maand al weet ik niet wie naar wie luitert 🙂
07-09-2021 Verspillingsvrije Week
en natuurlijk 07-09-2021 Duurzame Dinsdag.

12-09-2021 Werelddag van de Migranten en Vluchtelingen
15-09-2021 Internationale Dag van de Democratie (VN)
18-09-2021 World Cleanup Day
21-09-2021 Internationale Dag van de Vrede (VN)

en zo zijn er nog veel meer. Kijk hier welke maatschappelijke dagen er nog volgen.

En kijk om naar jouw buren en luister, niet enkel op die dagen. Vier de vriendschap, het leven en de liefde !

“Uitgestelde “Masterclass

Wij maken de wereld mooier, hoe kunnen we dat meten? Wij hebben veel verschillende stakeholders die allemaal verschillende dingen willen; hoe geef ik hen de juiste prioriteit? Men zegt dat wat gemeten kan worden waarde heeft, maar hoe meet ik een nieuwe vaardigheid, toegang tot arbeid, of vermindering van eenzaamheid?
Ik wil graag aantonen dat wat we doen maatschappelijke waarde heeft en dat omzetten in een financiering.

Je wilt jouw impact weten (en meten)  zodat je verantwoording kunt afleggen aan financiers, investeerders en donateurs. Je wil weten of de stappen die je zet wel het gewenste effect hebben of je wil richtlijnen hebben hoe te communiceren met jouw diverse stakeholders. Dus het gaat verder dan meten alleen en wij noemen dat Impact gericht werken.
Waar begin je ? Bij de basis. Want als jij die goed in kaart brengt welke  stappen  jij zet om impact te maken en hoe jij bijdraagt aan het oplossen van een probleem dan ben je al impact gerichter bezig en gaat het aantonen , communiceren en rapporteren van jouw impact makkelijker.

Het meten van impact is vaak  niet eenvoudig, al kan je met een goede voorbereiding een heel eind komen. Met deze training wordt impact meten praktisch, betaalbaar en haalbaar. Uiteraard vergt het wel een inspanning van tijd en menskracht.

Onze aanpak, opgebouwd uit onderzoek tesamen met onze ervaring en kennis van impact evaluatie, biedt je ,  in samenwerking met de  begeleiding die je direct in de praktijk kan toepassen.
De training is inzetbaar voor sociaal ondernemers, maatschappelijke relevante organisaties , gemeenten en NGO’s.

 

 

Tijdens deze Masterclass doorlopen we ons 9 stappenplan en staan stil bij diverse onderdelen. Daarmee leg je de basis voor jouw impact evaluatie en impact gericht werken voor de toekomst.

Onderbouwd en direct toepasbaar in de praktijk.

Dus wil jij, samen met een samenwerkende partner of een andere Impact ondernemer die je dit ook gunt gezien zijn of haar impactvolle werk, geef je dan nu samen op. Uiteraard kan je ook enkel jezelf opgeven en een Masterclass `ìn de wacht `zetten, voor iemand die deze Masterclass ook gewoon goed kan gebruiken.

De eenvoudigste en meest originele manier om je kennis en ervaring  te delen en impact te vergroten!

Neem voor meer informatie contact met mij op.

Update; met de sociale innovatie wind in de rug

Op dit moment ervaren wij een versnelling van de erkenning van sociale initiatieven en organisaties op diverse gebieden. Door deze duw in de rug zijn we druk bezig met diverse projecten en initiateven waar we blij van worden .
Ik schrijf wij omdat deze projecten vaak in samenwerkingsverband worden uitgevoerd. Impact maak je immers samen!
Daarbij vergeet ik vaak een update te geven, over waar we voor en of achter de schermen mee bezig zijn. Ook blijven we vaak op de achtergrond, het gaat immers niet om ons.

Op dit moment ondersteunen we  (vanuit Selab) diverse organisaties in het Impact gericht werken. Daarbij pakken we het impact meten en evalueren zodanig aan dat een dergelijke meting meer is dan een rapport. Het geeft zoveel meer dan enkel informatie voor de verantwoording, dit proces levert ook nog nieuwe financieringsbronnen op. Dat komt omdat je jouw aanpak aanscherpt, de gehele organisatie erbij betrekt (incluis delgroep en bvb vrijwilligers) en je nog beter kan aantonen en communiceren welke impact je maakt op de diverse stakeholders.

Die ondersteuning vind je terug in onze trainingen en leertrajecten. Op dit moment zijn er diverse van deze trainingen en leertrajecten bezig. Zoals een belangenorganisatie op het gebied van gezondheid en een academie die jonge vrouwen empowered op diverse aspecten. Ook een Impact onderneming die zich al langere tijd richt op de bestrijding van kans armoede n een impactvolle vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de belangen en deze ook concreet invult voor diegene met een beperking.. Na afloop kunnen die organisaties zelf ook hun impact evalueren in de toekomst. We zorgen voor integratie in de organisatie en de handvatten om dit zelf te doen. Ondertussen doe je al een meting tijdens dat traject.

Al eerder zien we daar goede resultaten van en er zijn zelfs Impactvolle organisaties die voor het opstarten van een nieuwe project deze toetsen met een Theory of Change. Mooi gegeven omdat je dan vanuit jouw missie zo effectief mogelijk kan handelen.

Ook worden we uitgedaagd om nieuwe vormen van multi – disciplinaire samenwerking in kaart te brengen en tot welke impact dat leidt. Dat doen we dan in de praktijk, terwijl we de theorie eraan koppelen en kijken naar de diverse impactparameters.  Het is een spannend integraal proces en deze aanpak gaan we zeker uitbreiden. Het betekent een stimulans voor de ontwikkelingen op het gebied van preventieve en positieve gezondheid. In samenwerking met de diverse belanghebbenden toetsen we de aannames en geven we vanuit het Impact proces handvatten voor de uitvoer van de oplossingen, terwijl we ook de impact meten.

Ook ontwikkelen we op dit moment bruikbare toolkits , gericht op buddy empowerment en tegen eenzaamheid. In samenwerking met universiteit en hogescholen en ook weer die koppeling van wetenschap en praktijk.

Daarnaast ondersteunen we ook nog een aantal Impact ondernemers, in en na Corona tijd,  en hebben die trainingen een nieuwe completere invulling gekregen. Van jouw essentie tot en met business modellen en financiering. Stap voor stap.

Kortom, we vervelen ons niet en zijn blij met die organisaties die ons al eerder en ook de huidige,  hun vertrouwen hebben gegeven. Zeker in deze “digitale “tijd. Zodra er weer een aantal zijn afgerond en de organisaties dat ook willen, hoor je meer details.

Door onze samenwerking kijken we uit naar meerdere projecten waarbij impact gericht werken echt een “need to have” is geworden om de impact te verduurzamen, de aanpak op te schalen en jouw impact te vergroten.
Nieuwe trainingen en workshops starten vanaf april weer. Houd de agenda in de gaten.

Wil je hier meer van weten, neem dan contact met me op. Wissel graag met je uit over de maatschappelijke waarde die jouw organisatie, onderneming, project of initiatief heeft.
Wat heb ik toch mooi werk om met jullie impactvolle werk een duwtje in de rug te geven 🙂

 

 

 

Anders werken- anders reizen

Begin 2020 waren de snelwegen niet alleen in het weekend maar ook doordeweeks nagenoeg leeg. De coronacrisis zorgde ervoor dat velen van de ene op de andere dag thuis gingen werken en ’s ochtend en ’s avonds niet meer in de file hoefden te gaan staan. Daar waar organisaties aangaven vele jaren nodig te hebben om tijd- en plaatsonafhankelijk te kunnen gaan werken, werd alles op alles gezet om dat ineens in een paar dagen tijd te realiseren.

De rol van het kantoor in het mogelijk maken van werk is daarmee in een ander daglicht komen te staan. De coronacrisis heeft laten zien dat werken vanaf een andere locatie ook goed mogelijk is. Organisaties vragen zich direct af wat de impact hiervan is op hun vastgoed. Is er nog wel behoefte aan kantoorhuisvesting in de toekomst? En wat is die behoefte? Waar de ene organisatie thuiswerken tot de norm verheft, besluiten andere organisaties om de kantooromgeving aantrekkelijk te maken, zodat het kantoor het hart van de organisatie blijft.

Een versnelde popularisering van digitaal, plaats- én tijdonafhankelijk werken?

Ondanks een versnelde popularisering van het thuiswerken, zijn er ook nadelen aan verbonden. Doordat ineens altijd en overal gewerkt kan worden hebben medewerkers het gevoel altijd ‘aan te staan’. De grens tussen werk en privé vervaagt. Daarnaast vraagt het digitaal werken en vergaderen veel meer van ons brein dan dat een fysiek overleg dat doet en kan niet elke thuiswerkplek als goede Arbo-conforme plek worden bestempeld. Er zijn steeds meer signalen dat na de coronacrisis medewerkers graag terugkeren naar kantoor. Tijdens de versoepeling van de coronamaatregelen zag je dit direct terug in de omgeving. De snelwegen raakten weer voller en daar waar het kon werkte men weer graag een paar dagen op kantoor.

Het sociale aspect speelt daarbij een belangrijke rol. Het praatje met collega’s bij de koffieautomaat is een aspect dat veel wordt gemist bij het thuiswerken.

Desalniettemin wordt ook na de coronacrisis mogelijk meer thuisgewerkt dan voorheen. De keuze tussen thuis of op kantoor werken wordt meer afhankelijk van de activiteiten die een medewerker verwacht te gaan doen gedurende die dag. Sommige activiteiten lenen zich goed om thuis uit te voeren. Voor andere activiteiten is (samen)werken op kantoor wenselijk. HEVO identificeert daarin zes categorieën werkzaamheden:

  1. Productie (individuele bureau)werkzaamheden
  2. Elkaar informeren
  3. Beslissingen nemen
  4. Oplossingen zoeken
  5. Persoonlijk (informeel) contact
  6. Leren en ontwikkelen

1, 2 en 3 kunnen prima thuis. Dat is effectiever en efficiënter omdat men ongestoord en tijd- en plaats onafhankelijk kan werken. Activiteiten 4, 5 en 6 doen we liever op kantoor, het liefst samen in een fysieke ruimte. Deze activiteiten vragen interactie.(bron- Binnenlands Bestuur – HEVO 25 januari 2021)

Dus ja, ook ik zal wellicht voor snel overleg nu eerder kiezen voor een digitale optie, ook als alles weer mag.
Gezien mijn werk met name in die oplossingen samen zoeken, creëren en het lerend en ontwikkelend aspect zit, verheug ik me wel op die live bijeenkomsten. Die digitale trainingen hebben meer interactieve mogelijkheden dan ik dacht en heb afgelopen jaar heel veel geleerd op dat gebied. Toch ben ik meer van mens dan van machine. Zet mij maar weer met een groep in een inspirerende ruimte om samen aan de slag te gaan. Gewoon al bewegend, mensen van vlees en bloed en meer dan enkel een hoofd 🙂 Ik kijk ernaar uit!